سوال : چرا وقتی بارکد را چاپ میکنم لیبل توسط دستگاه کنده و داخل آن گیر میکند ؟

علت این مشکل مربوط به جنس خود لیبل میباشد که اگر ضعیف باشد این مشکل را ایجاد میکند 

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call