سوال : قبل از زدن سال جدید چه قسمت هایی از برنامه باید چک شود ؟

قبل از زدن سال جدید باید تراز آزمایشی ، حساب های سکه و موجودی تفکیکی آبشده خود را در برنامه چک کنید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call