سوال : آیا میتوانم سودم را روزانه یا هفتگی در سود و زیان ببینم ؟

خیر شما باید در آن تاریخ ورودی داشته باشید تا بتوانید از فروش هایتان سود را بدست بیاورید و سود و زیان را معمولا آخر دوره یا پایان هر فصل نگاه میکنند .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call