سوال : نرخ آنلاین در برنامه ام بدرستی فعال شده است اما برنامه زمرد نرخ آنلاین را نمایش نمی دهد.چرا؟

علت این امر اتمام پشتیبانی برنامه شماست و با تمدید پشتیبانی سالیانه این امکان فعال خواهد شد.

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call