سوال : ایا می توانیم در عناوین کالا ، در کد 1 و 11 کد جدید بسازیم؟

در ویرایش ، تعریف عناوین ، عناوین کالا در کد های 1 (کد سیستم ) و کد 11 (طلا) نمی توان کد جدید ثبت کرد . این دو کد ، کدهای نرم افزار است ، که نه می توان حذف  و نه می توان کد جدید اضافه کرد

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call