بررسی میزان پرداختی ها و دریافتی ها

تجزیه و تحلیل حساب های مالی یکی از روش‌های بررسی وضعیت شرکت‌هاست که به بیان روابط بین اقلام موجود در صورت‌های مالی می‌پردازد. تجزیه و تحلیل حساب های مالی به ما کمک می‌کند تا درک جامعی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت‌ بدست بیاوریم.

به عنوان مثال میخواهیم همه ی دریافتی های ثبت شده را مشاهده کنیم.

 

مراحل زیر را دنبال کنید:

گزارشات دوره ای>>> عملکردها>>> گزارشات اسناد>>> دریافت/پرداخت

 

بررسی میزان پرداختی ها و دریافتی ها در برنامه حسابداری طلا زمرد :

1) ابتدا از منوی اصلی برنامه ،  گزارشات دوره ای را انتخاب کرده و بر روی عملکردها،  و سپس  گزارشات اسناد و  در منوی آخر دریافت/پرداخت کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) در این قسمت میتوانید به طور جداگانه دریافتی ها و یا پرداختی ها را انتخاب کنید.(به عنوان مثال ما دریافت را انتخاب کردیم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) در این قسمت شما میتوانید همه دریافتی ها و یا پرداختی ها را مشاهده کنید و یا گروه خاص و یا کالای خاصی را انتخاب کنید.(به عنوان مثال ما همه را انتخاب کردیم)

همه: همه کالاهای همه مشتری ها

یک گروه: یعنی یک گروه مشتری را نشان دهد

یک کالا: یعنی یک کالا را نشان دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) اینتر بزنید و از کادر ازتاریخ تا تاریخ عبور کنید و در نهاین بر روی تیک سبز کنار صفحه کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) مشاهده میکنید که لیست همه ی دریافتی ها نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه

برای بررسی لیست پرداختی ها و دریافتی ها در قسمت گزارشات دوره ای، بررسی اسناد را انتخاب کرده و میزان دریافت و یا پرداخت کالای مدنظر را مشاهده میکنید.

call